India Now - Chinese - page 17

࿰ઔ࿠ႆ؇
MNC
൪ׄ
15
|
2014
8-9
܄ඳ
ۀ
܄ඳ
࿰ઔ࿠ႆ؇
Ӯ৫ൈ
2013
6
5
ሹ҆
ϫ
غ
ᇗׄਵთ
׈ሰഅༀ
ຩ઎
8,500
۱അ
28
նোӁ௖
1700
ຣᇕ҂๝֥Ӂ
௾۱ҝ९
( Jef f Bezos )
1995
୍Է৫
֥đ
amazon.com
ຩᅟቔູຩഈ
඀׋ष൓ᄎႏbᆃ၂඀ࠡཧ൲௜
෻൳Нቑථ֥ྐဟᆷ֝đࠧᆺႵ
޺৳ຩॖၛջ۳ग़޼၂१గᛍফ
ඔၛϤຣ
֥඀଀֥ь০b෰ؓ
ຩ઎ॢ
֥ᆇᆩሣ࡮൐ః֤֞ਔ
߭Бđᄝषြު֥
30
฿ଽђࠣ
50
۱ᇜ
ބ
45
ࡅݓ۱
֥ग़޼ิࢌਔ
ר
ֆb
ר
ֆᄝԷ൓ದ༆࿮๭ֹ౵֥
ҝ९ປӮ
ބ
஥ෂb
࠯ඌԷྍ๷׮
Amazon.com
֥
ؿ
ᅚđᆃ൞၇ऌఃᆟҦ
ط
b໡
ૌ֥མ
م
൞ູग़޼ิ܂۷؟ᇕো
྘֥Ӂ௖đ۷ٚьđമᇀၛ۷֮
֥
۬bᄝႆ؇္൞ೂՎđᆞ൞
Нቑථ֥ᆃ၂჻ࣟ๷׮܄ඳ֥
ؿ
ᅚbέ
غ
ט
ႆ؇܄ඳ֥Ӊ
௹჻ࣟൈඪđ׈ሰഅༀᄝ
ݓ
ߎ
ԩႿఏ҄ࢨ؍đѩิ܂ਔնਈ֥
Էྍॢ
b࿰ઔ࿠Ⴕၩ຋डᆃ၂
მѩᇁ৯Ⴟఃoᇗׄਵთpၛ
ิۚఃᄝ
ݓھ
ຩഈ
ܓ
໾֥ѓ
ۆ
b
ᄝӂඍ܄ඳ֥׿หછׄ
ބ
ႆ؇֥
ჹࣟܿ߃ൈđ෰Ҁԉඪđo໡ૌ
ಯಖၛग़޼ູ֝ཟb໡ૌေ
ӻ
҂ֹྃህᇿႿຉᅚ௜෻ഈ֥છ
ބ
࿊ᄴđ۪ྍ۲ᇕग़޼ࢤԨׄđ
ѩิ܂ॹࢮaॖौ֥
ڛ
ༀbpॉ
੮֞ႆ؇ཨ
ٮ
ᆀؓᆦ
ڱ
ٚൔ֥׿
หေ౰ၛࠣ෰ૌؓ҂੝૫֥ࢌ
ၞЧି֥҂νಆ
ۋ
đ࿰ઔ࿠္
ӵ୶ູग़޼ิ܂νಆॖौ֥
ר
ܓ
ุဒaьࢮ֥׈ሰᆦ
ڱ
čЇ
EMIS
Ďa໭
ڄ
གa໭Ⴌ๼
ᆟҦaಆ฿ީग़޼
ڛ
ༀᆦӻđѩ
ݖ๙
A-Z
Ќᅰ่ॻູଢ଼ิ܂၂
۱ಆ౯܄ಪ֥đಆ૫֥
100
Ċ֥
ܓ
ઙЌ޹b
܄ھ
ඳଢభᄝႆ؇൧ӆഈᆞ
ֹࠞ
ؿ
ᅚሢbᄝ
ݖ
ಀ֥၂୍
ᇏđ࿰ઔ࿠ᄝಆ
ݓ
ٓຶଽࡹ৫
ਔ၂۱ႚႵ௾۱ҝ९֥ຩ઎b
ః൧ӆၘ
ؿ
ᅚѩႚႵӑ
ݖ
8,500
۱അ
đӁ௖ቆ
ކ
Їওӑ
ݖ
28
۱োљ
ބ
ӑ
ݖ
1,700
ຣ҂๝֥
Ӂ௖b܄ඳ֥ཧ൲ඔऌყ
2014-2015
୍ղ֞
10
ၡૅჭb࿰
ઔ࿠Ⴟ
2012
୍ष൓ਔఃႆ؇
ؿ
ᅚᆭ੪đѩ๷ԛ
Junglee.com
b
Ֆପၛުđ
Junglee
Ӯູႆ؇ֻ
၂նӁ௖ෆ෬
ބ
бࢠ
ܓ
໾ຩᅟb
๝ൈđᄝႆ؇ࣜႏਔ
15
۱؟ᄅ
֥࿰ઔ࿠Ֆग़޼
ބ
ପ৚൬֞
ਔնਈ߭ႋbo໡ૌᄝႆ؇ഡ৫
ਔਆ۱҆૊ii඀ࠡ
ބ
׈႕
ބ
׈
൪ࢫଢb໡ૌଢ؂ਔ؟۱োљ֥
ࣙದ֥࿊ᄴᄹӉđѩၘ൞
www.
amazon.in
֥
30
۱҆૊ᇏ
12
۱
ቋն֥അ׋đpέ
غ
ࣼ܄ඳ
ᄝಆ
ݓ
ॹ෎
ؿ
ᅚ҄
ق
іൕb
܄ඳ
ߎ
࠿࿃ህᇿႿग़޼
ڛ
ༀđ
ѩࡼఃቔູᄝႚ֥ࠪ൧ӆᇏᇅ഻
֥ᅞ੻b࿰ઔ࿠൞ႆ؇ֻ၂۱ႄ
ࣉႪᇉЌᆣࢌ
ڛڱ
ༀđЇওᄝ࿰
ઔ࿠ഈປӮࢌၞ֥Ӂ௖oՑರࢌ
۩p֥
ڛ
ༀb෱ॴᄀႆ؇ඔϤ۱
PIN
઒đ൐ӑ
ݖ
325,000
۱Ӂ௖
ି
ܔ
ൌགྷՑರෂ
bؓႿ๙
ݖ
ઔ࿠ປӮࢌၞ֥Ӂ௖đఃӑ
ݖ
60
Ċ ֥ग़޼ླ౰ၘࣜႵሧ۬Ց
ರෂ
غ
іൕđ
܄ھ
൐Ⴈਔնਈႆ؇Ⴏᆟ
ڛ
(IPS)
ຩ઎๙
ݖ
ႆ؇෮Ⴕ
35
۱ᇜ
ބ
နᆰ༪౵֥
140,000
۱Ⴏअູӑ
ݖ
19,000
۱
PIN
ڛ
ༀb
๝ൈđ࿰ઔ࿠ႆ؇၂ᆰᄝ୭৯
ᅶோႮ
THINKSTOCKPHOTOS.IN
ิ܂
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...68
Powered by FlippingBook