India Now - Chinese - page 21

ള໾࠯ඌ
ܣ૫ٿ
19
|
2014
8-9
؇࣢ଽ༯၂Ցള໾࠯ඌэ۪ࠧࡼ֞টb
2007
୍đᆟ
ک
ᆞൔष൓ࣉྛႵᆌؓྟ֥
ۄ
ყđ֞ೂࣂള໾ࣜ
࿡෎ᆜ
ކ
ࢨ؍Ԛ੝ආܻbႆ؇০Ⴈః฿ಖႪ൝đၘ৫Ⴟള໾࠯
ඌӁြ
؊ࡕ
Էྍ֥ቋభခđѩӮູಆ౯๙Ⴈ଀ူࠣ
ူ໾Ӯ
ٳ
ٚ૫֥ዂዂᆀbऌႆ؇௖இಃၭ
ࣁ߶
(India Brand
Equity Foundation)
֥࿹࣮Бۡ
࠹ܙ
đ
2013
ҍ୍ଌႆ؇֥ള໾࠯ඌ൧
ӆູ
43
ၡૅჭđཌྷб
2003
ҍ୍֥
5.3
ၡૅჭႵਔ
खᄹӉb
ଢభđള໾࠯ඌ൞ಆ౯֥၂۱ྍྖӁြđၹ
ط
ႚႵऍն֥మ৯ა
bႆ؇ၩ്֞ള໾࠯ඌᆃ၂؟࿐॓Ӂြ႕ཙਔ؟۱ః෰ཌྷܱ
ਵთđೂ୪ြ
၄ބ
ਏЌࡲྛြđࣉ
ط
сಖ႕ཙ
ࡅݓ
֥ᆜุࣜ
ؿ࠶
ᅚđ෮ၛ၂ᆰᄝ০Ⴈఃᆩ്ሧЧđ֞ೂࣂđᴮദಆ౯ള໾࠯ඌଢ
ള໾࠯ඌ
఼ն֥ࠢ๶
ྍྖ
૑ീဥ࿢
ؿ
ቃ෧዁ӁĂნ
ދ
ሹՀਔ๘
ؿ
߭
ڡ
Ăࢬ
ؿ
ሹՀ
ݞ
ᆁĂؐઢࣉ௙ᠮฝ
ؿ
ڈ
ઉĂֈӁᅄ
كك
ččᄠ
ڡ
ᆷᅏ઀
ؿ
෍ນྼ໾ቀ֕࿉Ljሸჵ
ၻԜৰ
ؿح
ڡ
ࢬ੠෍྘ԧ
ݐ
Ljජැནഠഉቱ჋
ؿ
ঃሴሚă
ቔᆀğ
Sangita Thakur Varma
ᆀğ
Charu Dwivedi
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...68
Powered by FlippingBook