India Now - Chinese - page 22

ܣ૫ٿ
ള໾࠯ඌ
20
2014
8-9
|
ֹ֥భ൅
ؽ
଀đၛࠣ࿰෾ֹ౵
ھ
ྛြ܄ඳඔਈֻ೘ն
ݓ
đଢ
భᅝಆ౯ള໾࠯ඌӁြ
2%
֥
حٺ
b
ھ
ྛြ֥ग़޼ಕඔਈ࿡
෎ᄹ
đྛြഅ
་ࠏ
ႄൗࢸ۲
ֹ֥ሧЧbႆ؇ቔູᇷ଀֥॓
࿐࿹࣮ದҌࠣඃ਀
۽
࠽ݓ
୧đ
ᆭॺ඾֥
ܵ
ߌ
ބ
ࣩᆚ৯֥ӮЧႪ൝đࣉ၂҄ิ
ശਔఃቔູಆ౯Ⴊ༵๧ሧଢ֥
ֹ֥་ႄ৯bॴ
ݓ
ఒြ࿙౰֒
ֹႚႵ࿹࣮ି৯֥ൗࢸ၂ੀᇅ
ᄯᇏྏᆭླ౰္ିᄝᆃ৚
֤
ડቀbႆ؇ᆟ
ک
๧ሧა࠯ඌ՜
ࣉඳ
(ITP)
aؓຓ൙ༀ҆aႆ؇
അြ
(India in Business)
ຩᅟ़
ᄛđ
ݖ
ಀ໴୍ᇏđ
ھ
ྛြӑ
ݖ
400
ఒြܿଆ
ي
ਔ೘
ى
b
ള ໾ ࠯ ඌ ਵ फ ఒ ြ ླྀ ߶
(Association of Biotechnology
Led Enterprises, ABLE)
ᇶ༜
P
M Murali
Ѱൖु
ݺ
ႆ؇֥
ھ
ྛြ
൧࠽ݓ
ӆഅ
đ෰௟ં
ඪğo
2013
୍ಆ౯ള໾࠯ඌ൧
ӆ֥
ᆴູ
2,705
ၡૅჭđՖ
2014
୍ᇀ
2020
୍Ⴕຬၛ
12.3%
֥
ކگ
୍ᄹӉੱᄹӉbఃᇏđ
ٳ
ؽ
֥ᄹӉটሱૅ
ݓ
ြb۷
਷ದႆའധख़֥൞đ
ಆ౯࣪൬ೆൌགྷ
32%
֥ऍ
ح
Ӊđղ
52
ၡૅჭbಖ
ط
đն҆
ٳ
ᄹӉটሱ
16
ྛြऍᥒđν
(Amgen)
aηְक़
(Biogen-
Idec)
aѵু
(Bio-Rad)
ၛࠣࠝ
০֣
(Gilead)
֩൮౹၂ᆷ֥ఒ
ြđૄ
ఒြ֥൬ೆनӑ
ݖ
5
ၡૅჭbp
ႆ؇֥ള໾࠯ඌྛြ
ޘ
ॴ໴
ٳ༥۱
ਵთiiള໾ᇅူa
ള໾
ڛ
ༀaള໾୪ြaള໾
۽
ြࠣള໾ྐ༏bള໾ᇅူ
ٳ༥
ਵთၹఃܿଆᆭն׿ᅝᶹ
๨đᅝള໾࠯ඌྛြሹ൬ೆ֥
62%
bള໾࠯ඌਵफఒြླྀ߶
č
Association of Biotechnology
Led Enterprises, ABLE
Ď๤
đ
ᄝႆ؇
10
఼ള໾࠯ඌఒြč۴
ऌ൬ೆஆྛĎ֒ᇏđႵੂ
ᇿႿള໾ᇅူਵთđఃჅඹ
Ֆ൙୪ြള໾࠯ඌbఃՑ൞ള
ڛ
ༀਵთđᅝ
18%
đള໾୪
ြčᅝ
15%
Ďaള໾
۽
ြčᅝ
4%
Ďaള໾ྐ༏čᅝ
1%
Ďb
࣍টđႆ؇၂ᄁӮֻູඹնള
໾࠯ඌ
(GM)
ቔ໾ള
Ӂ
ݓ
b
ݓ
ଽ୪૶ᇕᆱሇ
ၹૣ
֥૫
ղ
1,100
ຣ܄౧đᆃ၂൙
ൌಞႆ؇֥ஆ଀ࣉ၂҄ສభb
࠹ܙ
đ
2013
୍ಆ౯ሇ
ၹቔ
໾ᇕᆱ૫
1.752
ၡ܄౧đб
భ၂୍ᄹ
500
ຣ܄౧ቐႷ
čটჷğ
India in Business
Ďb
ۄک
ູሂᇾᆃུ
მa܇
ࡅݓܥ
ູ۪ଁྟള໾࠯ඌࣩᆚᆀࠣള
໾॓࠯఼
ݓ
ֹ໊֥đࣂ୍௾ᄅ
ႆ؇ᆟ
ک
(GoI)
ϯ҃ਔᇭ؟ᆟ
ҦծീbؓႿၘࣜᄝಪᆇॉ
੮ࡼྛြิശ֞༯၂ۚ؇֥ྛ
ြࣩᆚᆀ
ط
࿽đᆟҦ֥࿆҃Ӯ
ਔ၂նᇹ৯bҍᆟ҆Ӊ
Arun
Jaitley
ᄝః൮Ցყෘᇏࡼᆟ
ک
ᇗྏ٢ᄝࠢಕ
ؿ
ᅚ๯ࣥഈđ՜
ࣉ࿐ඌࢸa࿹࣮ದჴ
ބ
ྛြᆭ
֥๙৯ླྀቔbᆃࡼູྛြջ
টٓൔሇэđႭః൞୪ြള໾
࠯ඌਵთbᆟ
ߎک
࿆҃đथ
ק
ؿ
০ݗ
(Mohali)
Ԛ௹ࠢ
ಕđѩ๧ሧ
۲غࡆ
ճ൧ࠣ௴ବ
൧֥ྍࠢಕbࠢಕ
ؿ
ᅚࡼҐ౼
܄඲
ކ
(PPP)
֥ଆൔࣉྛb
ਆ୍భč
201 2
୍Ďđྛြ
അ߶ള໾࠯ඌਵफఒြླྀ߶
(ABLE)
ิԛ၂ཛჹࣟ
߃࠹
đ
མေ০Ⴈ
ھ
ऍնਵთႅҟ֥
మ৯bླྀ߶࿆҃ਔ၂۱
ޡ
຿ଢ
ѓđࠧࢩᇀ
2025
୍đေࡼႆ
؇֥ള໾ࣜ
ᄹӉᇀ
1000
ૅჭbՎᄹӉ
ح
؇ࡼϜള໾࠯
ඌਵთაႆ؇֥ྐ༏࠯ඌӁြ
ӻ௜bෙಖଢѓ࡛ऍđ֌ള໾
࠯ඌਵफఒြླྀ߶
(ABLE)
༅ٳ
ABLE
֥၂ུࡹၰ
ࡼള໾ᇅᄯյ
ᄯӮႆ؇࠿๙
Ⴈ଀ူު֥༯
၂ऍնഅ
ૄ୍Ֆ࠯ඌ
ؿ
ᅚ຾ჴ
߶ॖᆦ஥֥࿹
ؿ
ඥᇏ
ѭԛ
50
ၡ੓бčჿ
ކ
8150
ຣૅჭĎđ
ࠗৣള໾࠯ඌਵთ
۲ٓຶ
ࠗৣ๧ሧၿྛࡼ
ള໾࠯ඌఒြᄝ
SME
ࢌၞ෮ഈ൧
ఒြഠ߶ᄳ಩
(CSR)
ࣁॖႨႿ
ࠗৣؓ܄ᇙႵၭ
ބ
ഠ߶ཌྷܱ֥࿹
࣮đაള໾࠯ඌ
҆
(DBT)
֥ള໾࠯
ඌӁြ࿹࣮ჱᇹ
຾ჴ߶
(BIRAC)
৯ླྀቔ
ໃট
5
୍ଽૄ୍๧ሧ
40-50
ၡૅჭ
ؿ
ᅚള໾
࠯ඌྛြđ֞
2025
ղ֞
1000
ၡૅჭđ๧
ሧ߭Бੱູ
25%
đ୍
ᄹӉੱ
ק
30%
ሧਘটჷğ
ABLE
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...68
Powered by FlippingBook