India Now - Chinese - page 53

ࡅݓ
གྷսၜඌܶ
ၜඌ
߄໓ބ
51
|
2014
8-9
ީđ෱၂۱༷
֥ྙའb෱ซંᆃ۱ഠ߶
၂ᆰྐ
ڋ
֥໓߄
ᆴđቔູ֒ൈ֥ള
༢đᆃ၂໓߄
ᆴၘႮၜඌ
ष൓ሢ൭ࣉ
ྛb
Lochan
࢝൱൞ᇷ଀ၜඌ
ၛࠣၜඌ
࢝ტህ
đ෰ႚႵӑ
ݖ
20
୍֥࢝࿐
࿐ބ
׮ࣜဒđ෰Ⴟ
2001
୍ष൓ᄝ
NGMA
಩ᆯb෰֥؟࿐॓ٚ
ބم
ؓၜඌቔູ၂૊
ऎႵ҂๝ܴ୑č
ۀ
୑aᇶี
ۿބ
ିĎ֥࿐
֥॓ധख़৘ࢳᇹఃࡼ
NGMA
ሇ྘Ӯູ၂
۱؟ົ߂঳b
NGMA
Ӯ৫Ⴟ
1954
୍đ෱
Фಪູ൞၂
ྍ׿৫
ࡅݓ
གྷսၜඌ֥၂
ੀѰ໾ܶb
ھ
Ѱ໾ܶ൞၂۱଀
ڬ
ఃൌ֥
Џ९đႚႵӑ
ݖ
17,000
ࡱၜඌ௖đЇও
Ⴒ߂a෍૭a
ג
ෑaϱ߂aജ႕aልᇂ
ބ
ః෰ྸ؟ᅚ௖đ෱ᅚൕਔॴᄀӑ
ݖ
150
୍֥གྷսႆ؇э߄֥ၜඌྙൔ֥ࢭቔbଢ
భđ෱ᅚൕਔটሱႆ؇
ބ
ൗࢸ۲ֹ֥նჿ
2,000
۱ၜඌ
֥ቔ௖b
ၜඌܶႮൈ಩
ڬ
ሹ๤֥ঘղक़৚༐ଲ
(S
Radhakrishnan)
ԛ༜đሹ৘
ݗ
غ
·
ތ
(Jawaharlal Nehru)
ᆞൔࢣஇbၜ
έଚ৚ෳ
·
൉ࠝ
غ
(Amrita Shergil)
29
ෟь৖षਔದൗđෲᄻ၌ᄼնਈ֥
ቔ௖۳
ࡅݓ
boԷࡹᆃ۱߂঳໡ૌႋ
ھ
ۋ
྆൉ࠝ
غ
đၹູ
NGMA
ֻ֤֥၂۱
ၜඌቔ௖ࣼ൞ෲ֥đp
Lochan
࢝൱ඪb
߂঳ႮՎष൓ਔ෱֥੪๯đ൬
ܓ
ః෰ၜ
֥ቔ௖đᅚൕ෰ૌѩႄࣉ
࠽ݓ
ቔ௖
ၛᅚགྷႆ؇
ۋ
ྟ֥၂૫ၛࠣಞႆ؇ದਔࢳ
ൗࢸഈᆞᄝ
ؿ
ള֥൙౦bo໡ૌၘࣜቆᆮ
ਔࠫ۱ऎႵ৚ӱЗၩၬ֥ᅚফbऌః࿆Ԯ
Ҩđ
NGMA
֥іղၩ๭൞Էᄯo܄ᇙؓ
໡ૌ֥ၜඌіགྷྙൔđหљ൞֒ս
ڄ
֥۬
ۋ
؇aၩ്
ބ
৘ࢳbp
߂ھ
঳୭৯ಞ෮
Ⴕ୍ਭ؍
ބ
ࣜဒ֥ܴᇙु֞ള
a֒սࣜ
ဒࠣఃᄝၜඌഈّ֥႘ᆭ
֥ཌྷܱྟb්
Ѱ֣
·
ܞ
௴ෳ֥ልᇂྙའֹӫູ
Dada
čቃ
ڳ
Ďđ෱൞
NGMA
֥ܼখӆֹ֥࢏όđ
൞ᆃ۱ّ֥႘bᄝࢳ൤གྷս
ބ
֒սၜඌᆭ
֥ҵၳൈđ
Lochan
ඪđoᆃུ׻൞؄
ለ֥߅đหљ൞ؓႿ௥ၲ൙໾֥ьࢮྟb
གྷսྟ൞ဆ߄֥၂۱
ۀ
୑a၂ᇕٚ
م
a၂
۱ٚཟ
၂ބ
ۋ
ྟbೂ
ݔ
໡ඪᆃ൞Ԯ๤֥
၂҆
ٳ
đପહ෱ൌ
ഈၩ໅ሢ൉હ଻Ĥ໡
ૌ൞
ڎ
ᄝπൕ෱൞
ݖ
ಀ֥൙౦Ĥ֌൞໡ૌ
္҂ေອ
đགྷᄝ൞
ݖ
ಀ֥
༆ת
ᄝ֒ൈ္
൞གྷս֥bpऌ
Lochan
࢝൱đᆃུ௹ཋ
Чഈ൞؄ለ֥đ෮ၛ҂ॖିႵ၂۱ऎุ
boᆃུ׻൞໡ૌ۷ٚьֹ௥ၲၜඌ
֥
ؿ
ᅚ౴൝
ބ
๯ࣥbp
ط
đູਔٚьఏ࡮đၜඌಒൌႵ
іൕఃᇛ௹֥၂۱ರ௹b֒սၜඌඋ
1970
୍ၛު֥ପ؍ൈ௹đၜඌඋႿ
Фಪູ൞གྷսၜඌᆭభ֥ൈ௹b൙ൌ
ߘ
ğ
ਸ਼ຓ
ሐܴ֥ᅌ௵
غ
ၛቋૅܴ֥ٚൔঔ
նਔ
NGMA
đϜ෱
эӮ၂۱ऎႵ
࠽ݓ
ѓሙ֥
ܒࠏ
đಆ౯
ҕᅚഅஆؒ֩ީई
Ϸᅚফbॖၛᄝః
ܼখ֥ॢ
๝ൈई
ྛ؟ղ໴ӆᅚফb
ၜඌა
ג
ෑğ
ফ֥նਈቔ௖ࠢ
൞Ⴎ
70
୍սଌ֥
ᇷ଀
ג
߂ބࡅ
đၛࠣ
࠽ݓ
սၜඌ
Էቔb
ಆದၜ׮
ؓ܄ᇙၩ്
ބ
ၜඌ࢝ტ
֥ӻ࿃୭৯Ⴎ
ࡅݓ
གྷս
ၜඌܶ
(NGMA)
ईϷb
෱ູܱႿႆ؇
ڶپ
֥ၜ
ඌ၌Ӂ֥܄܋࢝ტԛϱ
߂Ҩa඀ࠡaህંaቆ
ݚބކ
БđᆃུॖᄝѰ
໾ܶ׋௫ᇏᅳ֞bቆᆮ
ࣉྛ
ק
௹ࢃቖ
ބ
࿹ษ
߶đᇷ଀ၜඌ
aၜ
ඌൎ࿐
ބࡅ
௟ં
֥߶
ซb
N GM A
ಪູđၜ
ඌсྶᄝ
ظ
ؿ
ᅚᇏ
ߨ ؿ
๬ԛቔႨđѩ๙
ݖ
ູ҂๝୍ਭ๶ุ
ڛ
ༀ֥
֝Ⴓđ္ູห൹֥
ݙ
টԮѬ෱b
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...68
Powered by FlippingBook